You may also like

problem icon

Snooker

A player has probability 0.4 of winning a single game. What is his probability of winning a 'best of 15 games' tournament?

problem icon

Snooker Frames

It is believed that weaker snooker players have a better chance of winning matches over eleven frames (i.e. first to win 6 frames) than they do over fifteen frames. Is this true?

problem icon

Modular Knights

Try to move the knight to visit each square once and return to the starting point on this unusual chessboard.

Jluuis or Even Asutguus?

Stage: 5 Challenge Level: Challenge Level:3 Challenge Level:3 Challenge Level:3

KVJZVZGDKYRZFLNRYEZJITYVVVCGECVJZKKFWYVKYTTYNKUVJVZWIGIYFRRVVUFJ NVFTVIKFNJJINVKNREEFHFYUVVVRZGYYJWFLLSZJMRJECVVVRFWIVRJFVGZUCEDI TCIJESZWIRWKXUZVRCFVTCEVKINYVZEKVFNIZPKEYKVVKETYJNJVVYYTZWLERXRV RVRKJVZIJIJRUFEPIUERFCJPZFVKZEPNJSUZWGTGJDRIWNFZYPTEVVRKEJMRWYLCZ RFJEUJZKFZEVZWCWKCKXPVFRDXJITZTKILYCFKECVVGVYEFFRDVZLYTNJEFEFUDW EECJUVFRGVJKIRDJJJVYVKDPVIZIUELVGKKNTNDJTVKVVPKMFYKYZFLKZTZJITV